тел.: (05354) 2-24-14, 050-374-58-45

e-mail: moc.liamg%40yraterces.sagg

Програма відповідності

ПРОГРАМА ВІДПОВІДНОСТІпублічного акціонерного товариствапо газопостачанню та газифікації«ГАДЯЧГАЗ»
вимогам статті 39 Закону України «Про ринок природного газу».
1.1. Правові засади
Ця Програма розроблена на виконання Директиви 2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу та про скасування Директиви 2003/55/ЄС та частини другої статті 38 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), відповідно до якої публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» (далі- ПАТ «Гадячгаз») як оператор газорозподільної системи зобов’язане розробити та впроваджувати програму відповідності згідно із статтею 39 зазначеного Закону. 
Крім того, Програма спрямована на виконання частини четвертої статті 19 Закону України «Про ринок природного газу» щодо заборони дискримінації замовників, та частини сьомої статті 19 Закону України «Про ринок природного газу» щодо забезпечення конфіденційності інформації.
У цій Програмі терміни вживаються у значеннях, встановлених Законом України «Про ринок природного газу».  1.2. Мета та принципи впровадження Програми
Метою цієї Програми є впровадження у ПАТ «Гадячгаз» (далі – «Компанія») системи організаційних заходів, спрямованих на виконання вимог Закону.
Заходи з впровадження Програми ґрунтуються на таких принципах:
- заборони провадження Компанією діяльності з видобутку, транспортування або постачання природного газу;
- юридичної та організаційної незалежності діяльності Компанії з розподілу природного газу від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного газу;
- заборони для посадових осіб Компанії одночасної участі у господарській діяльності будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу;
- систематичного та безперервного моніторингу та звітування щодо стану виконання Програми уповноваженою посадовою особою Компанії, кандидатура якої затверджується рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – «Регулятор»);
- заборони використання Компанією об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.
Результатом впровадження Програми є створення для учасників ринку природного газу однакових умов доступу до газорозподільної системи та послуг, які надаються Компанією.
   Для забезпечення досягнення зазначеної мети Програма регулює:
- права та обов’язки посадових осіб та працівників Компанії;
- порядок укладення договорів;
- правила доступу до інформації;
- порядок моніторингу та звітування про виконання Програми.
  2. Заходи з відокремлення та незалежності Компанії, як оператора газорозподільної системи
2.1. Обмеження щодо здійснення певних видів господарської діяльності
Компанія не здійснює діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу.
Посадовим особам компанії забороняється вчиняти будь-які дії, які пов’язані із здійсненням або підготовкою до здійснення зазначених видів діяльності, зокрема:
- вести переговори з фізичними та (або) юридичними особами, укладати правочини щодо здійснення або підготовки до здійснення Компанією діяльності з постачання та (або) видобутку природного газу;
- укладати правочини (договори комісії, факторингу, доручення тощо), відповідно до яких Компанія виступає комісіонером (фактором, повіреним тощо) щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу виконує функції цих осіб у здійснення зазначених видів діяльності (за винятком правочинів, укладених Компанією з особами, що здійснюють постачання природного газу споживачам на території ліцензованої діяльності Компанії на виконання вимог нормативних актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку природного газу) ;
- передбачати фінансування заходів, пов’язаних з постачанням та (або) видобутком природного газу Компанією у плані розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, інших документах, які регламентують використання власних або залучених коштів Компанії;
Зазначені обмеження не поширюються на діяльність Компанії, спрямовану на розвиток газорозподільної системи з метою приєднання нових споживачів, газодобувних підприємств або підвищення пропускної спроможності газорозподільної системи.
Вчинення правочинів, відповідно до яких Компанія виступає прямим або опосередкованим власником корпоративних прав, інвестором, стороною договору про спільну діяльність тощо щодо осіб, які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу дозволяється за умови суворого дотриманням вимог п.2.2 цієї Програми.
 2.2. Незалежність Компанії у здійсненні господарської діяльності
Посадові особи Компанії мають визначені Статутом Компанії повноваження, та не зазнають жодного впливу у вигляді розпоряджень, вказівок, інструкцій тощо щодо управління господарською діяльністю Компанії від будь-яких фізичних або юридичних осіб (крім випадків прямо передбачених законодавством). 
Незалежність Компанії у здійсненні господарської діяльності з розподілу природного газу реалізується шляхом заборони участі посадових осіб Компанії у діяльності суб'єктів господарювання (у тому числі нерезидентів України), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.
При цьому під участю у діяльності розуміється:
- суміщення посад;
- наявність корпоративних прав (прямо або опосередковано) у тому числі у близьких родичів;
- безпосереднє укладення правочинів від імені та в інтересах суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з постачання та видобутку природного газу, крім дій за дорученням та в інтересах постачальника природного газу, які передбачені чинним законодавством та необхідні для забезпечення діяльності Компанії з розподілу природного газу (виконання робіт з припинення (обмеження), відновлення газопостачання споживачу тощо).
 2.3. Взаємодія з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання то (або) видобутку природного газу
Взаємодія з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність з постачання то (або) видобутку природного газу здійснюється виключно у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, Правилами постачання природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, іншими актами законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу, та договорами, укладеними у відповідності до законодавства.
Забороняється взаємодія з суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними), які здійснюють діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу за таким напрямками:
- надання споживачам природного газу у будь-якому вигляді вимог або рекомендацій щодо укладення договору про постачання природного газу з певним суб’єктом господарювання (за винятком постачальників «останньої надії»);
- організація спільних заходів рекламного характеру для споживачів природного газу, спільних дисконтних програми тощо;
- розміщення на сайті Компанії в мережі Інтернет, сторінках Компанії в соціальних мережах, на будь-яких документах, інформаційних стендах, зовнішніх рекламних носіях (змонтованих на устаткуванні, будівлях, транспорті Компанії) логотипів, товарних знаків, контактної та рекламної інформації зазначених суб’єктів господарювання;
- використання Компанією об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення, ідентичних або схожих до об'єктів права інтелектуальної власності, корпоративного оформлення будь-якого суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу.
 2.4. Запобігання дискримінаційним діям при укладенні та виконанні договорів
З метою недопущення дискримінації замовників послуг з розподілу природного газу та інших послуг, безпосередньо пов’язаних з цією діяльністю, у Компанії впроваджується Порядок укладення договорів, який затверджується рішенням Правління Компанії.
Зазначений Порядок регламентує дії посадових осіб та працівників Компанії при укладенні договорів та ґрунтується на вимогах:
- Цивільного кодексу України;
- Закону України «Про ринок природного газу»;
- Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем, Правилами постачання природного газу, інших актів законодавства, які регулюють діяльність на ринку природного газу;
- типових договорів, затверджених у встановленому порядку.
При укладенні та виконанні договорів не дозволяється:
- надавати будь-які преференції окремим замовникам послуг, якщо підстави для їх надання не передбачені законодавством та/або локальними актами Компанії, доступними для ознайомлення з ними усіх замовників, та не надаються іншим, аналогічним за визначеними цими актами ознаками, замовникам послуг;
- висувати до замовників послуг Компанії додаткові вимоги, які не передбачені законодавством та не мають безпосереднього відношення до послуг, що надаються Компанією. 
Порядок має передбачати механізм укладення договорів за принципом «єдиного вікна». Узгодження договорів між структурними підрозділами Компанії виконуються працівниками Компанії без залучення представників замовників.
Порядок встановлює персональну відповідальність посадових осіб та працівників Компанії у дотриманні вимог законодавства та цієї Програми при укладенні договорів.
 2.5. Порядок доступу до інформації
З метою недопущення створення конкурентних переваг для фізичних осіб та/або суб’єктів господарювання (у т.ч. іноземних), які здійснюють діяльність на ринку природного газу, доступ до інформації, що є в користуванні та/або володінні Компанії здійснюється згідно вимог наступних нормативних актів:
- Конституції України;
- Закону України “Про звернення громадян”;
- Закону України “Про інформацію”;
- Закону України “Про доступ до публічної інформації;
- Закону України “Про захист персональних даних”;
- інших актів законодавства, які регулюють доступ до інформації.
При підготовці документів персонал Компанії повинен дотримуватися наступних вимог:
- загального безкоштовного доступу до відкритої інформації, зокрема із застосуванням сайту Компанії в мережі Інтернет;
  - поділу інформації на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну, службову) та регламентації умов використання та захисту інформації з обмеженим доступом;
- відповідності вимогам законодавства щодо використання, обробки та захисту інформації (у т.ч. персональних даних громадян);
- відповідальності персоналу Компанії за порушення правил доступу до інформації.
З персоналом Компанії, який має доступ до інформації з обмеженим доступом, укладаються договори про нерозголошення відповідної інформації.
3. Уповноважена особа та моніторинг виконання Програми
3.1. Уповноважений з питань відповідності
З метою забезпечення належного моніторингу виконання цієї Програми у Компанії вводиться посада Уповноваженого з питань відповідності (далі – «Уповноважений»), який виконує такі основні функції:
- моніторинг виконання цієї Програми;
- участь у розробці розпорядчих документів Компанії з питань, які регламентуються цією Програмою;
- оперативне інформування посадових осіб Компанії щодо виявлених порушень або недоліків у реалізації цієї Програми;
- складання звітів з виконання цієї Програми.
Уповноважений призначається на посаду наказом голови Правління Компанії після затвердження його кандидатури Регулятором.
Уповноважений звільняється з посади наказом Правління Компанії після попереднього письмового узгодження з Регулятором.
Уповноважений не може займати посади або мати повноваження, економічний інтерес чи ділові відносини, безпосередньо або опосередковано, з будь-яким суб'єктом господарювання (у т.ч. іноземним), що здійснює діяльність з постачання та (або) видобутку природного газу.
Уповноважений має володіти достатньою кваліфікацією та досвідом для здійснення своїх функцій та бути повністю неупередженими, а також мати доступ до всієї необхідної інформації Компанії.
Уповноважений здійснює свої функції на підставі Положення про Уповноваженого з питань відповідності, яке затверджується рішенням Наглядової ради Компанії.
Зазначене Положення визначає:
- вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого;
- порядок призначення та звільнення Уповноваженого;
- обов’язки, права та повноваження Уповноваженого, гарантії його незалежності у здійсненні функцій.
 3.2. Моніторинг виконання Програми
Моніторинг виконання цієї Програми здійснюється Уповноваженим на підставі Порядку моніторингу дотримання вимог Програми, яка затверджується головою Правління Компанії.
Порядок моніторингу ґрунтується на таких принципах:
- об’єктивність та незалежність оцінок;
- систематичність і безперервність моніторингу;
- охоплення всіх сфер діяльності Компанії, що регламентуються цією Програмою;
- негайне вжиття заходів при виявленні порушень у реалізації Програми.
Для реалізації функцій з моніторингу, Уповноважений має право:
- доступу до інформації Компанії з обмеженим доступом у відповідності з Положенням про доступ до інформації та після підписання Договору про нерозголошення;
- бути присутнім на загальних зборах акціонерів Компанії, засіданнях Наглядової ради, Правління Компанії, виробничих нарадах тощо з питань, що регламентуються цією Програмою;
- надавати посадовим особам Компанії висновки, зауваження та пропозиції щодо стану реалізації Програми. 
 3.3. Звіт з Виконання Програми
Щорічний звіт про виконання Програми відповідності готується Уповноваженим, затверджується головою Правління Компанії та подається Регулятору на паперовому та електронному носіях для подальшого розміщення на сайті Регулятора в мережі Інтернет.
Вимоги щодо структури Звіту та терміну його підготовки встановлюються Порядком моніторингу дотримання вимог Програми.
 4. Організаційні заходи з впровадження Програми
З метою забезпечення належного виконання цієї Програми, Голова Правління Компанії видає розпорядчий документ, яким персонально визначає відповідальних за виконання наведених нижче заходів:
- доведення змісту цієї Програми до відома та керівництва в роботі усіх посадових осіб та працівників Компанії під особистий підпис;
- розробка та затвердження нормативних документів Компанії, передбачених цією Програмою;
- приведення у відповідність до цієї Програми Положень про структурні підрозділи Компанії, посадових інструкцій, інших розпорядчих документів Компанії;
- підписання Договорів про нерозголошення всіма посадовими особами та працівниками Компанії, які мають доступ до інформації з обмеженим доступом;
- організація призначення за погодженням з Регулятором Уповноваженого з питань відповідності та створення умов для його роботи.
- приведення у відповідність відносин між Компанією та суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними), які проводять діяльність з видобутку та (або) постачання природного газу у відповідність до вимог.

Звіт про виконання програми відповідності у 2023 році
Звіт про виконання програми відповідності у 2022 році
Звіт про виконання програми відповідності у 2021 році
Звіт про виконання програми відповідності у 2020 році
Звіт про виконання програми відповідності у 2019 році
Звіт про виконання програми відповідності у 2018 році
Звіт про виконання програми відповідності у 2017 році